pomoc Potřebujete pomoc?
+420 737 892 325 (Po - Pá: 9:00 - 15:30)
akce

Připravte se na letní sluneční paprsky se slevou 50 %. Kód: STIN50

Zbývá
-
d
-
h
-
m
5
19x hodnocení 1000+ dodaných objednávek

Reference našich zákazníků:

98%
Doprava zdarma od 995 Kč Vyrobeno na míru v ČR

Obchodní podmínky

Čl. I

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,VOP“) obchodní společnosti DEMAXIA, s.r.o., IČO: 060 45 898, se sídlem Kloboučnická 1735/26, 140 00 Praha 4 – Nusle (dále jen ,,prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 

 2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.svetstinu.cz/ (dále jen ,,e-shop“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

 3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

 4. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 5. Znění VOP může prodávající jednostranně měnit či doplňovat dle § 1752 OZ.

  Čl. II

Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a nepředstavuje závaznou nabídku dle § 1732 OZ, nýbrž jen výzvu k podání nabídky dle § 1733 OZ, tudíž prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 2. Webové rozhraní e-shopu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Náklady na dopravu budou vypočítány na základě rozměrů a váhy konkrétního zboží vloženého kupujícím do košíku v e-shopu. Doprava zboží je dále upravena v článku V odst. 3 VOP.

 3. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, kupní ceně za zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží a platebních údajích a o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen „objednávka“).

 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

 6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem doručení přijetí objednávky (akceptace) ze strany prodávajícího na adresu elektronické pošty kupujícího.

 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 8. Smluvní strany ujednávají, že odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ. 

Čl. III

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 písm. d) OZ nemůže odstoupit od kupní smlouvy, neboť se jedná o zboží, které je upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Čl. IV

Úhrada kupní ceny

 1. Kupní cena je kupujícímu stanovena výpočtem v automatickém internetovém obchodě provozovaném na webové stránce e-shopu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty v zákonné výši (dále jen ,,DPH“) a případných nákladů na dopravu a balné. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy, popř. do odeslání zboží změní, je kupující povinen uhradit nedoplatek kupní ceny, popř. prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit kupujícímu přeplatek kupní ceny.

 2. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 3. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za zboží vč. nákladů na dopravu a balné na účet prodávajícího ve výši 100 % předem bezhotovostním převodem nebo prostřednictvím platební karty – on-line. On-line platby jsou zajišťovány Platební bránou ComGate. Poskytovatel služby On-line platby, společnost ComGate Payments, a.s., IČO: 27924505, je licencovaná platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Platba na dobírku není možná.

 4. Bankovní poplatky kupujícího spojené s platbami prodávajícímu hradí kupující.  

Čl. V

Dodací podmínky

 1. Prodávající se zavazuje dodat zboží ve lhůtě 3 kalendářních týdnů ode dne úhrady objednávky kupujícího; tím není dotřeno ustanovení čl. V odst. 2 VOP.

 2. Termín dodání je uveden u každého výrobku, termíny dodání se mohou u jednotlivých produktů lišit v závislosti na složitosti výroby a termínu dodání výrobce. V případě, že kupující objednává větší množství zboží, nebo celkové množství objednaného zboží přesáhne výrobní kapacitu, je prodávající oprávněn termín dodávky přizpůsobit možnostem výrobce, o čemž vyrozumí kupujícího písemně nebo telefonicky. Termín dodání se automaticky prodlužuje v případě prodlení kupujícího se splněním jakékoliv jeho povinnosti vyplývající z kupní smlouvy nebo těchto VOP.

 3. V případě dodání zboží na místa nacházející se na území České republiky zajišťuje prodávající dopravu vlastními dopravními prostředky, a to za fixní poplatek ve výši 300,- Kč vč. DPH. V případě plné kapacity dopravy vlastními dopravními prostředky prodávajícího nebo v případě dopravy nadrozměrných zásilek, bude doprava zajištěna prodávajícím prostřednictvím externích smluvních přepravců prodávajícího. Výběr konkrétní dopravy – vlastními prostředky prodávajícího či smluvním externím přepravcem prodávajícího provádí prodávající. Dopravné zdarma platí jen pro nikoliv nadrozměrné zásilky při objednávce zboží nad 1.000,- Kč s/bez DPH zasílaného po České republice. Nadrozměrné zásilky a zásilky zasílané mimo území České republiky jsou vždy zpoplatněny. Rekapitulace konečné ceny vč. nákladů za dopravu zboží se zobrazí kupujícímu prostřednictvím rozhraní webové stránky před konečným odsouhlasením nabídky a jejím odesláním prodávajícímu.

 4. V případě, že je způsob dopravy změněn na základě požadavku kupujícího, veškerá rizika a náklady spojené se změnou dopravy přebírá kupující.

 5. Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené kupujícímu v objednávce a kupující je povinen převzít zboží při dodání.

Čl. VI

Záruka a reklamace

 1. Není-li výslovným prohlášením prodávajícího poskytnuta záruční doba delší, činí záruční doba 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. Pro uplatnění záruky je zákazník povinen předložit daňový doklad od prodávajícího. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé neodbornou manipulací ze strany kupujícího. 

 2. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí § 2099–2117, § 2165–2174, § 2615 odst. 2 OZ. Kupující je zejména povinen prodávajícímu sdělit, jaké vady zboží vytýká a jaké právo z vadného plnění si zvolil, tj. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, odstranění vady opravou věci nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 3. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží.

 4. Kupující je povinen zásilku zboží překontrolovat ihned po předání prodávajícím a ihned reklamovat případně zjištěné vady či poškození zboží; na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 5. Prodávající neodpovídá za vhodnost zboží k určitému použití, ani za jeho kompatibilnost s již existujícím zařízením kupujícího, není-li ve smlouvě ujednáno jinak.

 6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla, tj. DEMAXIA, s.r.o., Kloboučnická 1735/26, 140 00 Praha 4 – Nusle, na adrese jeho provozovny, tj. Ostravská 38, 735 51 Bohumín – Vrbice nebo e-mailem na adrese info@svetstinu.cz. Pokud vada není oznámena včas, veškerá práva kupujícího spojená s předmětnou vadou zanikají.

 7. Prodávající je zproštěn odpovědnosti za škody na zboží, pokud kupující nedodržel prodávajícím sdělené pokyny pro použití zboží.

 8. Prodávající může odmítnout odpovědnost za vady zboží, u nějž není konkrétně doložitelné jeho dodání prodávajícím, zejména pro případné odstranění kupujícím identifikačních štítků či jiného označení na zboží dodaném prodávajícím.

 9. Kupující je povinen v případě výskytu vady zboží ponechat ve stavu, v jakém byly vady zjištěny, po dobu přiměřeně nutnou k přezkoumání existence a posouzení vad ze strany prodávajícího.

 10. Kupující je povinen prodávajícímu bezplatně poskytnout veškerou součinnost nutnou k řádnému odstranění vady zboží.

 11. Kupující je povinen zboží užívat v souladu s podmínkami stanovenými v uživatelském manuálu, případně jiném dokumentu obdobné povahy předaným prodávajícím spolu se zbožím kupujícímu. V případě porušení této povinnosti kupujícím neodpovídá prodávající za takto vzniklé vady zboží.

 12. Barevné provedení v e-shopu je pouze orientační. Odstín se může lišit vzhledem k nastavení monitoru, samotné zobrazovací technologii a kalibraci barev. Na případnou reklamaci z důvodu výběru nevhodné barvy dle vzorníku zobrazeného elektronickou cestou nelze přistoupit.

Čl. VII

Zaměření a montáž

 1. Kupující prohlašuje, že si je vědom své odpovědnosti za správnost zaměření rozměrů objednaného zboží, tudíž není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit po dodání zboží z důvodu, že rozměr zboží neodpovídá rozměrům místa montáže nebo instalace zboží.

Čl. VIII

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 2. Prodávající není povinen hradit nepřímé a následné škody vzniklé porušením povinností v souvislosti s kupní smlouvou. Za nepřímé a následné škody se považují zejména ušlý zisk, energetické ztráty, náklady spojené s nemožností užívat zboží, náklady na zajištění náhradních dodávek, náklady kapitálu, škody vzniklé jako následek pozdního dodání zboží apod. Prodávající není povinen hradit škodu způsobenou kupujícímu vadou zboží dodaného kupujícímu. Žádné z těchto uvedených omezení náhrady škody se nevztahuje na škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

 4. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy 
  info@svetstinu.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

Čl. IX

Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Čl. X

Doručování

Smluvní strany akceptují doručování veškerých písemností prostřednictvím elektronické pošty bez zaručeného či uznávaného elektronického podpisu.

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

 1. Strany kupní smlouvy se dohodly, že všechny spory vznikající mezi nimi z takové smlouvy, jejíž součástí jsou i tyto VOP, a v souvislosti s ní, nebo s jejím uzavíráním, budou rozhodovány výlučně u soudů ČR, jejíž místní příslušnost bude výlučně určena dle sídla prodávajícího ke dni podání žaloby. Volbou příslušnosti podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby příslušnosti jinak použila dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2012 ze dne 12.12.2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Nařízení Brusel I bis).

 2. Pokud vztah založený uzavřenou kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.